O nas

Położne Pszczyna

Ko­bie­to­wo stwo­rzy­ły ko­bie­ty z pasją – po­łoż­ne – dla innych ko­bie­t.

  • Chcesz się spo­tkać z in­ny­mi ko­bie­ta­mi?
  • Szukasz po­mo­cy, po­ra­dy?
  • a mo­że po pro­stu aby ktoś Cię wy­słu­chał?

Przyjdź do Ko­bie­to­wa! Znaj­dziesz tu­taj po­moc, zro­zu­mie­nie, a tak­że przy­jaźń…

Na­sze usłu­gi są skie­ro­wa­ne do ko­biet w każ­dym wie­ku.

Pro­po­nu­je­my po­rad­nic­two:

  • po­łoż­ni­czo­-gi­ne­ko­lo­gicz­ne,
  • psy­cho­lo­ga,
  • die­te­ty­ka,
  • usługi refleksoterapeutki-masażystki
  • fizjoterapeutki
  • doradcy noszenia w chuście

Mamy na­dzie­ję, że każ­da ko­bie­ta znaj­dzie u nas po­trzeb­ne wspar­cie.

Położne Pszczyna

Za­pra­sza­my ser­decz­nie