Natalia Góral

Moja przy­goda z chustą rozpoczęła się w 2013 roku i od tej pory chusta jest moim pod­sta­wowym wyposaże­niem rodzi­ciel­skim. Kurs doradcy chus­towego odbyłam w kwiet­niu 2017 roku.

Jako mama trzech Dziew­czynek wiem, jak ważna jest bliskość z Maleńst­wem oraz wolne ręce.

Jestem absol­wen­tką Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego na kierunku Zdrowie Pub­liczne oraz tech­nikiem BHP.

Zobacz też: