Sylwia Kanik

Jestem masażys­tką i instruk­torem Pilates– ćwiczeń które wzmac­ni­ają i uelasty­cz­ni­ają całe ciało, nastaw­ione są na łagodze­nie dolegli­wości bólowych np. krę­gosłupa. Aktu­al­nie kończę stu­dia na fizjoter­apii na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Katowicach.

Spec­jal­izuję się w fizjoter­apii urogineko­log­icznej, czyli w reha­bil­i­tacji dys­funkcji mięśni przepony mięśni przepony mięśni dna mied­nicy kobiet szczegól­nie w cza­sie ciąży i po niej. W mojej prak­tyce wyko­rzys­tuję spec­jal­isty­czne ćwiczenia, wzmac­ni­a­jące całe ciało oraz dno mied­nicy wraz z ter­apią manualną.

W Kobi­etowie, mam przy­jem­ność prowadzić medy­czne treningi dla kobiet ciężarnych, aby poprzez odpowied­nio dobrane ćwiczenia zapo­b­ie­gać lub lik­wid­ować niedo­god­ności i bóle związane z ciążą oraz przy­go­tować je fizy­cznie do wysiłku związanego z poro­dem. Prowadzę również treningi dla wszys­t­kich kobiet które chcą w odpowiedni sposób wzmoc­nić ciało oraz pozbyć się dolegli­wości bólowych w obrę­bie np. krę­gosłupa, w pro­fi­lak­tyce nietrzy­ma­nia moczu itp. Zapraszam także młode mamy, które chcą w bez­pieczny sposób powró­cić do upraw­ia­nia akty­wności fizy­cznej i do formy sprzed ciąży.

W indy­wid­u­al­nie dobranym ter­minie, będzie możli­wość umówienia się na ter­apię indy­wid­u­alną w celu:

 • zlik­wid­owa­nia prob­lemów związanych z resem ciąży np.bóle pleców, mied­nicy, cieśń nadgarstka, bóle klatki pier­siowej, roze­jś­cie spo­je­nia łonowego, ból kości krzyżowej
 • opra­cow­anie blizny po cesarskim cięciu,
 • roze­jś­cie mięśni prostych brzucha (kresy białej),
 • ćwiczenia indy­wid­u­alne
 • masaż leczniczy i relak­sacyjny kobiet w ciąży i po ciąży

Uważam, że człowiek bez ciągłego ksz­tałce­nia się i doświad­cza­nia nowych wyzwań traci energię i chęć do życia, dlat­ego staram się dok­sz­tał­cać i rozwi­jać swoje umiejęt­ności poprzez uczest­nictwo w wielu kur­sach, szkole­ni­ach w tem­atyce fizjoter­apii i ogól­nego zrozu­mienia anatomii ruchu min.:

 • 5 mod­ułowy kurs Pilates w szkole Open Mind
 • Medy­czny Tren­ing Kobiet ciężarnych
 • Medy­czny Tren­ing kobiet po porodzie
 • kurs roze­jś­cia mięśni prostych brzucha
 • kurs kom­plek­sowej ter­apii blizny
 • tech­niki man­u­alne w ter­apii kobiet w ciąży
 • kurs masażu pow­ięziowego i klasy­cznego w poziomie rozszerzonym
 • kurs masażu Shan­tali – dziecka
 • reg­u­larnie uczest­niczę w warsz­tat­ach i sym­poz­jach poświę­conych tem­atowi reha­bil­i­tacji uro­log­icznej np. orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzystwo Urologiczne

Najlepiej czuję się w otocze­niu gór, dlat­ego każdą wolną chwilę staram się spędzić na górs­kich szlakach. Lubię też podróżować i odkry­wać miejscą niepop­u­larne przez turys­tów gdzie rządzi natura. Każda akty­wność fizy­czna daje mi ogromną dawkę energii, ale chwile spęd­zone w kuchni na piecze­niu słod­kości dają mi również wiele radości ;)

Zobacz też: