Kobi­etowo

Położna Pszczyna

Dowiedz się więcej

Bożena Kowalik

Bożena Kowa­lik

Dyplom położnej zdobyłam w 1990 roku i od tego czasu do roku 2011 pra­cow­ałam w pszczyńskim szpi­talu. Aktu­al­nie pracuję w Sali Porodowej w Pry­wat­nym Szpi­talu Położniczo – Gineko­log­icznym w Katowicach

Kliknij aby czy­tać dalej
Sylwia Gieleciak

Syl­wia Gieleciak

Spec­jal­ista pielęg­niarstwa rodzin­nego, położna środowiskowo-​rodzinna, Cer­ty­fikowany Doradca Lak­ta­cyjny. Położna od 1991 roku.

Kliknij aby czy­tać dalej
Krzysława Krzempek

Krzysława Krzem­pek

Szkoła „Jestem”. Zdo­by­łam ty­tuł li­cen­cja­ta po­łoż­nic­twa w Pań­stwo­wej Me­dycz­nej Wyż­szej Szko­le Za­wo­do­wej w Opo­lu, ty­tuł ma­gi­stra pe­da­go­gi­ki na Aka­de­mii Hu­ma­ni­stycz­no – Eko­no­micz­nej w Ło­dzi oraz tytuł Spec­jal­isty pielęg­niartwa ginekologiczno-​położniczego.

Kliknij aby czy­tać dalej
Zofia Szeliga

Zofia Szeliga

W sty­czniu 2013 roku otworzyła Indy­wid­u­alną Prak­tykę Położnej i w ramach kon­traktu z NFZ, real­izuję kom­plek­sową pielę­gna­cyjną opiekę położniczo-​ginekologiczną.

Kliknij aby czy­tać dalej
Mag­dalena Strządała

Mag­dalena Strządała

Położna od 2015 roku. Stu­dia licenc­jackie i mag­is­ter­skie, na kierunku położnictwo, ukończyła na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Katow­icach. Aktu­al­nie pracuję w pszczyńskim szpitalu.

Kliknij aby czy­tać dalej
Katarzyna Pytlarz – Szpaczek

Katarzyna Pyt­larz – Szpaczek

Od 5 lat jako doula daje wspar­cie infor­ma­cyjne, emocjon­alne i fizy­czne rodz­i­com na sali porodowej, pomaga przy­go­tować się do wielkiego dnia jakim jest poród i prowadzi za rękę oprowadza­jąc po pier­wszych tygod­ni­ach nowego porządku świata w którego cen­trum jest mały człowiek.

Kliknij aby czy­tać dalej

Zobacz naszą ofertę

Aktualności (zajawki artykułów)