Krzysława Krzempek

Szkoła „Jestem”

Krzysława Krzempek

Od 1989 roku je­stem po­łoż­ną, ma­mą i żo­ną. Po uzy­ska­niu dy­plo­mu roz­po­czę­łam pra­cę w psz­czyń­skim szpi­ta­lu, w któ­rym do dziś pra­cu­ję. W swo­im ży­ciu za­wo­do­wym ukoń­czy­łam wie­le kur­sów i szko­leń. Zdo­by­łam ty­tuł li­cen­cja­ta po­łoż­nic­twa w Pań­stwo­wej Me­dycz­nej Wyż­szej Szko­le Za­wo­do­wej w Opo­lu, ty­tuł ma­gi­stra pe­da­go­gi­ki na Aka­de­mii Hu­ma­ni­stycz­no – Eko­no­micz­nej w Ło­dzi oraz tytuł Spec­jal­isty pielęg­niartwa ginekologiczno-​położniczego.

Od 2006 roku pro­wa­dzę wła­sną prak­ty­kę po­łoż­ni­czą w ra­mach któ­rej przy­go­to­wu­ję przy­szłych ro­dzi­ców do świa­do­me­go prze­ży­wa­nia cią­ży i ak­tyw­né­go po­ro­du, oraz wspie­ram ich start w no­wej roli rodzica.

Je­stem wiel­ką zwo­len­nicz­ką na­tu­ral­né­go po­ro­du, na­tu­ral­né­go kar­mie­nia i in­dy­wi­du­al­né­go przy­go­to­wa­nia do tego wiel­kie­go wy­da­rze­nia. Sza­nu­ję jed­nak wy­bo­ry ro­dzi­ców, a w ra­zie pro­ble­mów chęt­nie słu­żę po­mo­cą w ich rozwiązaniu.

Za­ję­cia pro­wa­dzę rów­nież w domu klienta.

Je­stem ini­cja­tor­ką warsz­tatów z chus­tami wiązanymi w Ko­bie­to­wie, po­nie­waż no­sze­nie dzie­ci w chu­s­tach uwa­żam za fan­ta­stycz­ny po­mysł. Zdję­cia można zobaczyć w galerii.

Po­nad­to je­stem pro­pa­ga­tor­ką ak­cji Ro­dzić po Ludz­ku, człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz współ­za­ło­ży­ciel­ką Kobietowa.

Zobacz też: