Sylwia Gieleciak

Spec­jal­ista pielęg­niarstwa rodzin­nego, położna środowiskowo-​rodzinna

Sylwia Gieleciak

Po­łoż­ną je­stem od 1991 roku. Po uzy­ska­niu dy­plo­mu roz­po­czę­łam pra­cę w szpi­ta­lu w Cie­szy­nie, z któ­rym by­łam zwią­za­na przez 15 lat. Szpi­tal ten jako je­den z pierw­szych na Ślą­sku wpro­wa­dził po­ro­dy ro­dzin­né oraz po­ro­dy w wo­dzie. Do kwiet­nia 2011 pra­cowałam w szpi­ta­lu w Psz­czy­nie, aktu­al­nie pracuję w szpi­talu w Mysłow­icach. Mój za­wód wy­ma­ga cią­głe­go pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i ak­tu­ali­za­cji wie­dzy, dla­te­go ukoń­czy­łam wie­le kur­sów i szko­leń. Czę­sto uczest­ni­czę w kon­fe­ren­cjach. U­koń­czy­łam dwu­let­nią spe­cja­li­za­cję za­wo­do­wą „Pie­lę­gniar­stwo ro­dzin­né” dla położnych.

Pro­ponuję: – zaję­cia w szkole rodzenia – opiekę położnej środowiskowej

Je­stem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ko­bie­to­wa , człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz zwo­len­nicz­ką Fun­da­cji Ro­dzić Po Ludzku.

Zobacz też: