Magdalena Strządała

Mgr. Mag­dalena Strządała

Magdalena Strządała

Jestem położną od 2015 roku.
Stu­dia licenc­jackie i mag­is­ter­skie, na kierunku położnictwo, ukończyłam na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Katow­icach. Aktu­al­nie pracuję w pszczyńskim szpitalu.

Swoje doświad­cze­nie zdoby­wałam pracu­jąc wcześniej w Wojew­ódzkim Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym nr 2 w Jas­trzębiu– Zdroju. Stale pod­noszę swoje kwal­i­fikacje zawodowe uczest­nicząc w kon­fer­enc­jach, kur­sach i szkole­ni­ach , a także czy­ta­jąc branżową lit­er­aturę medyczną.

Mój zawód jest też moją pasją. Cenię holisty­czne, całoś­ciowe pode­jś­cie do kobi­ety, jej dziecka i rodziny. Uważam, że świadome przy­go­towanie się do porodu i początków macierzyństwa pozwala kobiecie ze spoko­jem i radoś­cią wejść w kole­jny etap w życiu. Cenię nat­u­ralne pode­jś­cie z mądrym wyko­rzys­taniem możli­wości współczes­nej medycyny.

Pry­wat­nie jestem żoną fajnego Fac­eta. Uwiel­biam podróżować i czytać.

Zobacz też: