O Kobietowie

Ko­bie­to­wo stwo­rzy­ły ko­bie­ty z pasją – położné – dla innych kobiet.

  • Chcesz się spo­tkać z in­ny­mi kobietami?
  • Szukasz po­mo­cy, porady?
  • a mo­że po pro­stu aby ktoś Cię wysłuchał?

Przyjdź do Ko­bie­to­wa! Znaj­dziesz tu­taj po­moc, zro­zu­mie­nie, a tak­że przyjaźń…

Na­sze usłu­gi są skie­ro­wa­né do ko­biet w każ­dym wieku.

Pro­ponu­jemy poradnictwo:
  • po­łoż­ni­czo­-​gi­né­ko­lo­gicz­né,
  • psy­cho­lo­ga,
  • die­te­ty­ka,
  • usługi refleksoterapeutki-​masażystki
  • fizjoter­apeutki
Kobi­etowo to:

Współpracu­jemy z:

Współpracu­jemy także z :