Bożena Kowalik

Położną jestem od 1990 roku i od tego czasu do roku 2011 pra­cow­ałam w pszczyńskim szpi­talu. Aktu­al­nie pracuję w Sali Porodowej w Pry­wat­nym Szpi­talu Położniczo – Gineko­log­icznym w Katow­icach, przy ul. Łubi­nowej, gdzie świad­czę także indy­wid­u­alną opiekę okołoporodową.

Bożena Kowalik

Swo­ją wie­dzę uak­tu­al­niam po­przez udział w kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Ukoń­czy­łam stu­dia li­cen­cjac­kie na wy­dzia­le po­łoż­ni­czym w Pań­stwo­wej Wyższej Me­dycz­nej Szko­le Za­wo­do­wej w Opo­lu, jestem Spec­jal­istą pielęg­niarstwa ginekologiczno-​położniczego, oraz położną środowiskowo-​rodzinną.

Mamy, z którymi miałam przy­jem­ność pra­cować doceniły mnie i otrzy­małam wyróżnie­nie w konkur­sie „Podz­iękuj swo­jej położnej”.

Od 2005 roku w ra­mach in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki po­łoż­nej pro­wa­dzę Szko­łę Ro­dze­nia. Na za­ję­ciach przy­go­to­wu­ję mło­dych ro­dzi­ców do świa­do­me­go i ra­do­sne­go prze­ży­cia cią­ży, po­ro­du oraz przy­szłe­go ro­dzi­ciel­stwa, wierzę w kobi­ety i staram się je utwierdzić w pewności , że są w pełni gotowe do macierzyństwa. Wiedza sprawia, że młodzi rodz­ice czują się przy­go­towani do swo­jej roli, chęt­niej współpracują oraz doskonale radzą sobie w nowych sytuacjach.

Jestem przeko­nana, że dla ro­dzą­ce­go się dziec­ka i jego mat­ki najlep­szy jest po­ród na­tu­ral­ny – da­ją­cy ko­bie­cie moc i sa­tys­fak­cję a dziec­ku ła­god­niej­szy start w sa­mo­dziel­né ży­cie ale wiem też, że nie za­wsze ta­kie roz­wią­za­nie jest moż­li­we i sza­nu­ję od­mien­né opi­nie. Po­pie­ram kar­mie­nie pier­sią i pro­wa­dzę po­rad­nic­two laktacyjne.

Je­stem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ko­bie­to­wa , człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz zwo­len­nicz­ką Fun­da­cji Ro­dzić Po Ludzku.

W swoim życiu zawodowym, w szpi­talu miałam przy­jem­ność przy­witać ponad 2000 dzieci oraz ok 70 domowo.

Zobacz też: