Wioletta Sikorska Szkoda

dyplo­mowany refleksolog

W moim życiu nic nie dzieje się przypadkiem”

Posi­adam tytuł dyplo­mowanego reflek­sologa ter­apeuty nadanego przez Pol­ski Insty­tut Reflek­sologii.

Ukończyłam Między­nar­o­dową Akademię Reflek­sologii i Ter­apii Merid­i­anowej w Warsza­wie Inge Dougans, oraz Akademię Sztuki Masażu „MENOS” w Katow­icach, gdzie zdoby­wałam wiedzę i umiejęt­ności w zakresie:

  • masażu klasy­cznego,
  • drenażu lim­faty­cznego,
  • masażu ciążowego,
  • masażu bańkami,
  • masażu dzieci Shantala,
  • masażu reflek­so­log­icznego głowy i twarzy.

Współpracuję ze Szkołą rodzenia „Kobietowo”.

Reflek­soter­apia jest sensem mojego życia, praca z ludźmi i dla ludzi daje mi najwięcej radości i zad­owole­nia.
Szczegól­nie uśmiech na twarzy z powodu dobrego samopoczucia.

Zobacz też: