Bożena Kowalik

Logo Szkoła Rodzenia

Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego, licencjat położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna, wykładowca w Szkole Rodzenia, prowadzę i przyjmuję porodu w domu.

Dyplom położnej zdobyłam w 1990 roku i od tego czasu do roku 2011 pracowałam w pszczyńskim szpitalu. Aktualnie pracuję w Sali Porodowej w Prywatnym Szpitalu Położniczo - Ginekologicznym w Katowicach, przy ul. Łubinowej 3, gdzie świadczę także indywidualną opiekę okołoporodową . Przyjmuję porody domowe.

Swo­ją wie­dzę uaktualniam po­przez udział w wie­lu kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Ukoń­czy­łam stu­dia li­cen­cjac­kie na wy­dzia­le po­łoż­ni­czym w Pań­stwo­wej Wyższej Me­dycz­nej Szko­le Za­wo­do­wej w Opo­lu, jestem Specjalistą pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, oraz położną środowiskowo-rodzinną.

Mamy, z którymi miałam przyjemność pracować doceniły mnie i otrzymałam wyróżnienie w konkursie "Podziękuj swojej położnej".

Od 2005 roku w ra­mach in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki po­łoż­nej pro­wa­dzę Szko­łę Ro­dze­nia. Na za­ję­ciach przy­go­to­wu­ję mło­dych ro­dzi­ców do świa­do­me­go i ra­do­sne­go prze­ży­cia cią­ży, po­ro­du oraz przy­szłe­go ro­dzi­ciel­stwa, staram się utwierdzić kobiety w wierze, że są w pełni gotowe do macierzyństwa. Wiedza sprawia, że młodzi rodzice czują się przygotowani do swojej roli, chętniej współpracują oraz doskonale radzą sobie w nowych sytuacjach.

Wierzę, że dla ro­dzą­ce­go się dziec­ka i jego mat­ki najlepszy jest po­ród na­tu­ral­ny – da­ją­cy ko­bie­cie moc i sa­tys­fak­cję a dziec­ku ła­god­niej­szy start w sa­mo­dziel­ne ży­cie ale wiem też, że nie za­wsze ta­kie roz­wią­za­nie jest moż­li­we i sza­nu­ję od­mien­ne opi­nie. Po­pie­ram kar­mie­nie pier­sią i pro­wa­dzę po­rad­nic­two laktacyjne.

W Kobietowie pro­wa­dzę także warsztaty dla dziewczynek wchodzących w wiek dojrzewania.

Paniom oczekującym na dziecko, poza kursem w Szkole Rodzenia, proponuję:

  • indywidualną opiekę okołoporodową w szpitalu
  • prowadzenie i przyjęcie porodu w domu

Je­stem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ko­bie­to­wa , człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz zwo­len­nicz­ką Fun­da­cji Ro­dzić Po Ludz­ku.

W swoim życiu zawodowym, w szpitalu miałam przyjemność przywitać ponad 2000 dzieci oraz 50 domowo.