Plan spotkań Szkoły rodzenia

Szkoła rodzenia Pszczyna

1

 • Stan­dard opieki około­porodowej– Twoje prawa w ciąży, porodzie i połogu
 • Fizjolo­gia i objawy niepoko­jące w ciąży – higiena, odży­wianie, ubieranie, postawa, dolegli­wości, sex

2

 • Fizjolo­gia noworodka – dlaczego płacze, wyprawka, jak i w co ubrać, pieluchy, kosmetyki

3

 • Kąpiel noworodka – wanienka, tammy tab – pokaz i ćwiczenia, jak nosić, przewi­jać obra­cać noworodka – ćw

4

 • Emocje w ciąży, porodzie, połogu
 • Zegar porodowy – tik/​tak – poród ;) czas się zbierać?

5

 • Jaki jest dobry , ide­alny poród?
 • Czy bać się porodu? – reakcja stres – napię­cie – strach, rola odd­echu, dobre warunki do porodu,aktywność, pozy­ty­wne nastaw­ie­nie, wiara w siebie, instynkt, praca z ciałem

6

 • Zwias­tuny porodu, paku­jemy walizkę
 • Gdzie rodzić? Rank­ing alter­naty­wnych miejsc do porodu

7

 • Poród nat­u­ralny a zme­dykali­zowany – czas porodu, odbieranie doz­nań, wpływ środ­ków far­mako­log­icznych, rękoczynów położniczych, pozy­cje wertykalne
 • Pier­wszy okres porodu– co się dzieje z kobi­etą, dzieck­iem, niespodzianki ‚jak złagodzić dolegli­wości, rola partnera,

8

 • Drugi i trzeci okres porodu– co się dzieje, co On może zro­bić, par­cie jak i kiedy, urazy krocza,jak je przygotować
 • Postępowanie z noworod­kiem po porodzie –skóra do skóry, ocena Apgar
 • Łożysko, krew pępowinowa
 • CC – wskaza­nia, prze­bieg, sposoby znieczulenia

9

 • Ćwiczenia przy­go­towu­jące do porodu – relaks , taniec porodowy, ćw roz­cią­ga­jące, izometryczne
 • Odd­y­chanie – tor brzuszny, pier­siowy, po co mi przepona?

10

 • Stany prze­jś­ciowe noworodka, postępowanie z noworod­kiem na oddziale.
 • Połóg– higiena, prob­lemy jak sobie z nimi radzić, baby blues, wspar­cie rodziny
 • Doku­menty – jak załatwić akt urodzenia,becikowe, urlopy : macierzyński, tacierzyński, okolicznościowe

11

 • Plan porodu
 • Jak nosić maluszka – rece, nosidła, chusty (pokaz i ćwiczenia)

12

 • Karmie­nie pier­sią – dlaczego, jak pow­staje, warunki fizy­czne i psy­chiczne, jak często,
 • Tech­niki przys­taw­ia­nia, jak poz­nać, że jest najedzone
 • Karmie­nie – ew. prob­lemy, przed­mioty ułatwia­jące karmienie

13

 • Ciąża przenos­zona, poród prowokowany–
 • Sposoby radzenia sobie z bólem porodowym: nat­u­ralne, far­mako­log­iczne, ZOOTENS
 • Masaż p/​bólowy

14

 • Moc głosu, odd­ech w cza­sie drugiego okresu porodu
 • Zbliża się TEN dzień – Poz­na­jemy dziecko – dotykanie brzucha, słuchanie serca, mal­owanie lub film – zobacz jaką moc dała ci natura

Ter­miny, zapisy

Zobacz też: