Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia Pszczyna

Ter­miny, zapisy

W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­né­go i ak­tyw­né­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny, gdyż cia­ło ko­bie­ty naj­le­piej wie w ja­kim tem­pie i w jaki spo­sób uro­dzić dziec­ko. Taki po­ród nie bę­dzie trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem i da ko­bie­cie sa­tys­fak­cję z wy­ko­na­nego, trud­né­go za­da­nia. W Kobi­etowie jest możli­wość sko­rzys­ta­nia z zajęć refun­dowanych prze NFZ.

Sza­now­ni przy­szli tatusiowie!

Aby zro­zu­mieć ko­bie­tę ocze­ku­ją­cą dziec­ka, ko­bie­tę w trak­cie i po po­ro­dzie, trze­ba wie­dzieć co się z Nią dzie­je, na­le­ży po­znać emo­cje ja­kie Jej to­wa­rzy­szą. Ko­rzy­sta­jąc z za­jęć w Szko­le Ro­dze­nia, ła­twiej za­ak­cep­tu­je­cie to co dzie­je się z Wa­szą part­ner­ką, bę­dzie­cie po­tra­fi­li Jej po­móc pod­czas porodu.

Po­zna­cie tak­że taj­ni­ki ob­słu­gi ma­leń­kie­go dziec­ka – zmia­na pie­lu­chy, ma­leń­kie­go ubran­ka oraz ką­piel nie bę­dzie sta­no­wi­ła dla Was żad­né­go problemu.

Istot­nym aspek­tem przy­go­to­wa­nia do po­ro­du jest for­ma fizyczna.

Pro­po­nu­je­my ćwiczenia:
  • ła­god­né, in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­né do moż­li­wo­ści i tem­pa kobiety
  • uspraw­nia­ją­ce ca­łe cia­ło, roz­cią­ga­ją­ce oraz ćwi­cze­nia od­de­cho­we i relaksacyjné
  • w prowadze­niu ćwiczeń wspo­maga nas Gabi­net Fizjos w Pszczynie
Na za­ję­ciach w Szko­le Ro­dze­nia pro­po­nu­je­my i de­mon­stru­je­my kil­ka tech­nik masażu:
  • ła­go­dzą­cy, re­lak­su­ją­cy dla ciężarnej
  • przy­no­szą­cy ulgę dla rodzącej
  • ma­saż – piesz­czo­ta dla dziecka.

Wie­le uwa­gi po­świę­ca­my kar­mie­niu pier­sią, po­nie­waż wiemy, że jest ono naj­lep­szym spo­so­bem ży­wie­nia ma­leń­kie­go dziecka.

Szkoła rodzenia

Jed­nak ro­zu­mie­my i wspie­ra­my tak­że i te ko­bie­ty, któ­re wy­bra­ły inny spo­sób karmienia.

Pro­gram Szkoły Rodzenia

Pro­gram – Plan spotkań

Szko­ła Ro­dze­nia to tak­że spo­tka­nia z in­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi, cze­ka­ją­cy­mi na swo­je ma­leń­stwo. Daje moż­li­wość wy­mia­ny in­for­ma­cji, dys­ku­sji, a przede wszyst­kim wza­jem­né­go wspar­cia. To wszyst­ko spra­wia, że ocze­ki­wa­nie na dziec­ko sta­je się ła­twiej­sze, przy­jem­niej­sze i po­zba­wio­né więk­szo­ści obaw.

Za­ję­cia od­by­wa­ją się w ka­me­ral­nych gru­pach lub indywidualnie.

W przy­pad­ku cią­ży za­gro­żo­nej ist­nieje możli­wość zor­ga­ni­zowania za­ję­ć w domu.

Zaję­cia rozpoczy­namy już od 21 tyg. ciąży, ale dla par , które mają więcej tygodni także zna­jdziemy rozwiązanie, aby mogły sko­rzys­tać z naszych zajęć.

Zapraszamy.

Ter­miny, zapisy

Zobacz też: