KTG

KTG Pszczyna

Kar­dio­to­ko­graf – sto­so­wa­ny w po­łoż­nic­twie, po­zwa­la na słu­cha­nie, mo­ni­to­ro­wa­nie i re­je­stra­cję ak­cji ser­ca i ru­chów pło­du oraz re­je­stru­je ak­cję skur­czo­wą ma­ci­cy. KTG po­zwa­la okre­ślić kon­dy­cję dziec­ka w cza­sie trwa­nia cią­ży i po­ro­du. Ba­da­nie wy­ko­ny­wa­né jest głów­nie w przy­pad­ku cią­ży za­gro­żo­nej oraz po ter­mi­nie porodu.

Nie­zbęd­né infor­ma­cje: – Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my te­le­fo­nicz­nie, tel. 505 741 112 – Za­pi­sy KTG wy­ko­nu­je­my w Kobi­etowie, ale także w domu klientek.

Uczest­nicz­ki Szko­ły Ro­dze­nia w Psz­czy­nie ko­rzy­sta­ją z promocji.

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz w Cen­niku i na stronie Kon­takt

Zobacz też: