Refleksolog

Wio­letta Siko­rska Szkoda
Reflek­solo­gia stóp

to inten­sy­wny i skuteczny masaż punk­tów zna­j­du­ją­cych się na stopach zwanymi recep­torami. Ma on na celu uak­ty­wnienie pro­cesów regen­er­acji i detoksykacji orga­nizmu. Zabieg ten głęboko odpręża i relak­suje‚ doskonale rozluź­nia napię­cia mięśniowe w całym ciele i pobudza pro­cesy samoregulacji.

Stopa

Masaż stóp niesie pomoc każdemu, kto jej potrze­buje zarówno niemowlę­tom jak i osobom dojrza­łym wiekowo. Pomaga w prob­lemach: układu kost­nego, ner­wowego, sercowo-​naczyniowego, lim­faty­cznego, odd­e­chowego‚ moc­zowego‚ traw­i­en­nego jak również w dolegli­woś­ci­ach der­ma­to­log­icznych, oczu i uszu.

Reflek­so­log­iczny masaż twarzy i głowy

jest kom­plek­sowym zabiegiem mają­cym dzi­ałanie ter­apeu­ty­czne i kos­me­ty­czne. Pobudza krąże­nie krwi i limfy, zmniejsza obrzęki‚ wygładza zmarszczki i przy­wraca nat­u­ralny owal twarzy. Poprawia koloryt i wital­ność skóry. Reflek­soter­apia twarzy i głowy pomaga w walce z uciążli­wymi bólami migrenowymi i zatokowymi‚ stre­sem, depresją oraz w zes­pole napię­cia przed­miesiączkowego. Wycisza nasze emocje i prob­lemy fizy­czno – psy­chiczne. Efekty są widoczne już po pier­wszym zabiegu.

Masaż dzieci Shantala

jest starożytną tech­niką masażu niemowląt oraz dzieci, wprowad­zoną na europe­jski grunt przez fran­cuskiego położnika Fred­erique Leboyer. Reg­u­larne wykony­wanie masażu ma pozy­ty­wny wpływ zarówno na dzieci jak i na matkę czy inną osobę sto­su­jącą masaż. Pomaga dzieciom w ure­g­u­lowa­niu snu‚ poprawia traw­ie­nie‚ uspokaja i wycisza. Pod­nosi świado­mość włas­nego ciała, wzmaga poczu­cie bez­pieczeństwa i poprawia więzy z rodzi­cami. Masu­jąc dzieci od 2 miesiąca życia pod­nosimy odporność orga­nizmu i sty­mu­lu­jemy praw­idłowy rozwój układu hor­mon­al­nego. Masaż bardzo korzyst­nie wpływa na mamy, ponieważ zapo­b­iega i łagodzi obja­wy depresji poporodowej i pomaga w zrozu­mie­niu dziecka‚ tego co nam komu­nikuje. Pod­nosi wiarę w siebie i w swoje umiejęt­ności opieki nad dzieckiem.

Rewital­iza­cja poporodowa

Jeśli kobi­eta urodz­iła poprzez cię­cie cesarskie‚ to w okre­sie około 45 tygod­nia po porodzie można uelasty­cznić masażem bliznę poop­er­a­cyjną‚ a w późniejszym okre­sie można zapo­b­ie­gać zros­tom tkankowym pod­brzusza mied­nicy mniejszej.

Masaż kobiet w ciąży

to spec­jal­isty­czny zabieg‚ którego celem jest zmniejsze­nie obrzęków, napięć i dolegli­wości bólowych w okoli­cach podle­ga­ją­cych nad­miernemu obciąże­niu: bark‚ kark i szyja‚,grz­biet– szczegól­nie z odcinkiem lędźwiowo-​krzyżowym, kończyny dolne i górne.

Masaż gumową chińską bańką

to skuteczna i prosta metoda‚ która daje wspani­ałe efekty w lecze­niu cel­lulitu i mod­e­lowa­niu tkanki tłuszc­zowej. Pow­stałe wewnątrz bańki pod­ciśnie­nie doprowadza do rozsz­erzenia naczyń‚ co poprawia ukr­wie­nie i odży­wie­nie tkanek doprowadza­jąc do pro­cesu samol­e­czenia. 1520 minut masażu banką chińską daje więk­sze przekr­wie­nie i rozluźnie­nie mięśni niż 40 minut masażu klasycznego.

Kuracja bańkami tradycyjnymi

jest skuteczna w lecze­niu przewlekłych i ostrych infekcji górnych i dol­nych dróg odd­e­chowych oraz astmy oskrzelowej. Zas­tosowana odpowied­nio wcześnie w schorzeni­ach wiru­sowych, z natury niewrażli­wych na anty­bio­tyki, daje nad­spodziewanie dobre wyniki. Staw­ianie ban­iek i masaż nimi mobi­lizuje orga­nizm do wyt­worzenia dużej ilości ciał odpornościowych.

Kon­takt