Wsparcie

klub-kangura.jpg

Gru­py wspar­cia:

  • Klub Mło­dej Mamy
  • Ro­dzi­ce po stra­cie (po­ro­nie­nie, cho­re dziec­ko)
  • Ama­zon­ki
  • NTM (wy­sił­ko­we nie­trzy­ma­nie mo­czu)

Po­rad­nic­two:

Je­śli po­trze­bu­jesz po­mo­cy w pie­lę­gna­cji dziec­ka, masz pro­blem z kar­mie­niem – przy­je­dzie­my do Cie­bie do domu. Zobacz więcej na stronie wizyty domowe połoznej.