Wypożyczalnia

Niezbędne informacje:

Zgło­sze­nia zwią­za­ne z wy­po­ży­cze­niem sprzę­tu, przyj­mu­je­my te­le­fo­nicz­nie, 7 dni w ty­go­dniu w go­dzi­nach 8 00 - 20 00.- tel.505 741 112. Wy­po­ży­czal­nia znaj­du­je się w " Ko­bie­to­wie" (cen­trum Psz­czy­ny).

Uczest­nicz­ki psz­czyń­skiej Szko­ły Ro­dze­nia mo­gą sko­rzy­stać z ra­ba­tu.

TENS

To elek­trycz­na sty­mu­la­cja ner­wów przez skó­rę, w celu zablo­ko­wa­nia in­for­ma­cji bó­lo­wych. Mo­żesz ogra­ni­czyć ból w trak­cie po­ro­du bez ane­ste­ty­ków i skut­ków ubocz­nych, TENS zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, by osią­gnąć mak­sy­mal­ny efekt prze­ciw­bó­lo­wy.

Za­le­ty TENS:

  • wy­so­ka sku­tecz­ność,
  • brak dzia­łań ubocz­nych (po wy­klu­cze­niu prze­ciw­wska­zań), * brak in­te­rak­cji z le­ka­mi,
  • umoż­li­wia znie­czu­le­nie wol­ne od che­mii i dzia­łań ubocz­nych,
  • jest zdrow­szy dla no­wo­rod­ka i mat­ki
  • tań­szy w sto­so­wa­niu od in­nych form znie­czu­le­nia,
  • daje ma­mom pew­no­ści siebie w sa­mo­dziel­nym ra­dze­niu so­bie z po­ro­dem i lep­szą kon­tro­lę nad ak­cją po­ro­do­wą,
  • skra­ca okres po­ro­du,
  • ko­bie­ta jest bar­dziej roz­luź­nio­na, ła­twiej jej od­dy­chać i przeć,
  • ogra­ni­cza ogól­ne zu­ży­cie środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych w cza­sie ca­łe­go po­ro­du o śred­nio 50 – 80%.

Wie­lu ko­bie­tom wy­star­cza je­dy­nie sty­mu­la­cja TENS jako je­dy­na for­ma ła­go­dze­nia bó­lu po­ro­do­we­go, szcze­gól­nie ro­dzą­cym po­wtór­nie. Na ogół w przy­pad­ku ko­biet, któ­re ro­dzą swo­je pierw­sze dziec­ko z wy­ko­rzy­sta­niem TENS, przy na­stęp­nym po­ro­dzie rów­nież de­cy­du­ją się na tę me­to­dę.

Laktatory

W naszej wypożyczalni jest dostępny laktator Lactina firmy Medela