Wi­zy­ty do­mo­we położnych

  • pomoc w pie­lę­gna­cji noworodka,
  • wi­zyty pa­tro­na­żo­we po porodzie,
  • po­rady laktacyjné,
  • usu­nię­cie szwów z krocza,
  • in­dy­wi­du­al­né­ przy­go­to­wa­nie do porodu.

Nie­zbęd­né informacje:

  • Po­ra­dy pie­lę­gna­cyj­né mo­gą być rów­nież po­łą­czo­né z po­ra­da­mi laktacyjnymi.
  • Po­rad udzie­la­my w domu oso­by za­in­te­re­so­wa­nej, po wcze­śniej­szym te­le­fo­nicz­nym umówieniu.