Szkoła rodzenia

W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­ne­go i ak­tyw­ne­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny, gdyż cia­ło ko­bie­ty naj­le­piej wie w ja­kim tem­pie i w jaki spo­sób uro­dzić dziec­ko. Taki po­ród nie bę­dzie trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem i da ko­bie­cie sa­tys­fak­cję z wy­ko­na­nego, trud­ne­go za­da­nia. W Kobietowie jest możliwość skorzystania z zajęć refundowanych prze NFZ.

Sza­now­ni przy­szli ta­tu­sio­wie!

Aby zro­zu­mieć ko­bie­tę ocze­ku­ją­cą dziec­ka, ko­bie­tę w trak­cie i po po­ro­dzie, trze­ba wie­dzieć co się z Nią dzie­je, na­le­ży po­znać emo­cje ja­kie Jej to­wa­rzy­szą. Ko­rzy­sta­jąc z za­jęć w Szko­le Ro­dze­nia, ła­twiej za­ak­cep­tu­je­cie to co dzie­je się z Wa­szą part­ner­ką, bę­dzie­cie po­tra­fi­li Jej po­móc pod­czas po­ro­du.

Po­zna­cie tak­że taj­ni­ki ob­słu­gi ma­leń­kie­go dziec­ka – zmia­na pie­lu­chy, ma­leń­kie­go ubran­ka oraz ką­piel nie bę­dzie sta­no­wi­ła dla Was żad­ne­go pro­ble­mu. Zdjęcia szkola-rodzenia.jpg

Istot­nym aspek­tem przy­go­to­wa­nia do po­ro­du jest for­ma fi­zycz­na.

Pro­po­nu­je­my :

 • ła­god­ne, in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ne do moż­li­wo­ści i tem­pa ko­bie­ty
 • ćwi­cze­nia uspraw­nia­ją­ce ca­łe cia­ło, roz­cią­ga­ją­ce oraz ćwi­cze­nia od­de­cho­we i re­lak­sa­cyj­ne.

Na za­ję­ciach w Szko­le Ro­dze­nia pro­po­nu­je­my i de­mon­stru­je­my kil­ka tech­nik ma­sa­żu:

 • ła­go­dzą­cy, re­lak­su­ją­cy dla cię­żar­nej
 • przy­no­szą­cy ulgę dla ro­dzą­cej,
 • ma­saż – piesz­czo­ta dla dziec­ka.

Wie­le uwa­gi po­świę­ca­my kar­mie­niu pier­sią, po­nie­waż wiemy, że jest ono naj­lep­szym spo­so­bem ży­wie­nia ma­leń­kie­go dziec­ka.

Jed­nak ro­zu­mie­my i wspie­ra­my tak­że i te ko­bie­ty, któ­re wy­bra­ły inny spo­sób kar­mie­nia.

Szko­ła Ro­dze­nia to tak­że spo­tka­nia z in­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi, cze­ka­ją­cy­mi na swo­je ma­leń­stwo. Daje moż­li­wość wy­mia­ny in­for­ma­cji, dys­ku­sji, a przede wszyst­kim wza­jem­ne­go wspar­cia. To wszyst­ko spra­wia, że ocze­ki­wa­nie na dziec­ko sta­je się ła­twiej­sze, przy­jem­niej­sze i po­zba­wio­ne więk­szo­ści obaw.

Za­ję­cia od­by­wa­ją się w ka­me­ral­nych gru­pach lub in­dy­wi­du­al­nie.

W przy­pad­ku cią­ży za­gro­żo­nej istnieje możliwość zor­ga­ni­zowania za­ję­ć w domu.

Zajęcia rozpoczynamy już od 21 tyg. ciąży, ale dla par , które mają więcej tygodni także znajdziemy rozwiązanie, aby mogły skorzystać z naszych zajęć. Zapraszamy.

Zgłoszenia przyjmujemy od 18 tyg. ciąży nr tel 502 874 982, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00.

Dla wszystkich pań istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć w Szkole Rodzenia, refundowanych w ramach NFZ-u.

Plan za­jęć

Na pierwszych czterech spotkaniach wyjaśniamy

-zasady uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia,

-przepisy prawne dot ciąży,

-co jeść żeby było miło, zdrowo i dla dwojga,

-jak skompletować wyprawkę niemowlęcą- czy wszystko co jest dostępne w sklepie jest dziecku niebędnie potrzebne?

-jaka jest instrukcja obsługi noworodka i niemowlęcia,

-pieluchy jedno i wielorazowe, które wybrać,

-co to jest Standard opieki okołoporodowej

-jakie badania w ciąży należy wykonać

I

 • Czy bać się po­ro­du?
 • Fi­zjo­lo­gia cią­ży.
 • Ćwi­cze­nia od­de­cho­we.

II

 • Gdzie ro­dzić?
 • Zwia­stu­ny zbli­ża­ją­ce­go się po­ro­du.
 • Ćwi­cze­nia.

III

 • Po­ród na­tu­ral­ny a zme­dy­ka­li­zo­wa­ny.
 • Pierw­szy okres po­ro­du.
 • Re­laks.
 • Ćwi­cze­nia.

IV

 • Dru­gi i trze­ci okres po­ro­du.
 • Po­stę­po­wa­nie z no­wo­rod­kiem po po­ro­dzie – kon­takt skó­ra do skó­ry.
 • Jak przy­go­to­wać się do po­ro­du.
 • Ćwi­cze­nia.

V

 • Plan porodu
 • Wa­liz­ka do szpi­ta­la.
 • CC
 • Ką­piel no­wo­rod­ka.
 • Ćwi­cze­nia.

VI

 • Połóg
 • Sta­ny przej­ścio­we no­wo­rod­ka.
 • Ką­piel – ćwi­cze­nia.
 • Ćwi­cze­nia.

VII

 • Kar­mie­nia pier­sią,
 • Po­zy­cje wer­ty­kal­ne.
 • Ćwi­cze­nia.

VIII

 • masaż niemowlęcia
 • Dla­cze­go dzie­ci pła­czą, chu­s­to­wa­nie -noszenie dzieci w chustach wiązanych
 • Ćwi­cze­nia.

IX

 • Jak ra­dzić so­bie z bó­lem po­ro­do­wym.
 • Ma­saż re­lak­sa­cyj­ny.
 • Ćwi­cze­nia.

X

 • Cią­ża prze­no­szo­na, po­ród pro­wo­ko­wa­ny.
 • Za­koń­cze­nie kur­su.

Moż­li­wy jest in­dy­wi­du­al­ny do­bór ilo­ści spo­tkań i te­ma­tów na nich po­ru­sza­nych.

Prywatna opieka podczas porodu:

 • Prowadzenie pierwszego okresu w domu, u klientki z możliwością kontynuacji w szpitalu jako osoba towarzysząca lub doula.
 • Prowadzenie i przyjęcie porodu w domu