Przykładowe adresy

Strona Kon­takt ma adres http://​new​.kobi​etowo​.com​.pl/​s​t​r​o​n​a​/​k​o​ntakt

Żeby zro­bić do niej odnośnik wpisuję:

Kon­takt

ale w powyższym przy­padku została ikonka, pod­powiada­jąca użytkown­ikowi, że prze­jdzie do jakiejś zewnętrznej strony.

Żeby tej ikonki nie było, wystar­czy pom­inąć http:// i nazwę domeny:

Kon­takt

A jeszcze fajniej:

Jeśli chcesz, skon­tak­tuj się z nami!

A teraz dodam jeszcze tekst, który pojawi się po najecha­niu myszą na odnośnik (w cudzysłowie):

Jeśli chcesz, skon­tak­tuj się z nami!

Taki kom­pletny link z opisem można łatwo wstawić korzys­ta­jąc z ikonki łańcuszka powyżej. Nie trzeba pamię­tać o naw­iasach, wystar­czy podać adres strony i opisy.

Jeszcze jedna ważna rzecz, nagłówki.

Nagłówki dzielą pod­stronę na części. Żeby zro­bić nagłówek, trzeba przed tek­stem dodać # i za nim wstawić dwa entery:

Usługi (Nagłówek drugiego stopnia)

A teraz mniejszy dział:

KTG (Nagłówek trze­ciego stopnia)

A teraz jeszcze mniejszy

Pszczyna (Nagłówek 4 stop­nia, cztery krzyżyki)

Ofer­u­jemy KTG w Pszczynie

U klien­tki (Nagłówek 4 stopnia)

Ofer­u­jemy KTG u klientki…

Szkoła rodzenia (znowu ważniejszy dział)

reszta tek­stu

Wypunk­towany:

  • raz
  • dwa
  • trzy