Po­ra­dy laktacyjné

karmienie-piersia.jpg

Mle­ko mat­ki jest do­sko­na­łą kom­po­zy­cją prze­zna­czo­ną dla jej dziec­ka. Wpły­wa ko­rzyst­nie na jego roz­wój, a za­war­te w nim prze­ciw­cia­ła zwięk­sza­ją od­por­ność ma­lu­cha. Kar­mie­nie pier­sią za­spo­ka­ja nie tyl­ko fi­zycz­ny głód ale tak­że po­trze­by emo­cjo­nal­ne dziec­ka. Po­ja­wia­ją­ce się cza­sem pro­ble­my zwią­za­ne z lak­ta­cją nie mu­szą pro­wa­dzić do re­zy­gna­cji – rze­tel­na wie­dza i wspar­cie psy­chicz­ne po­zwo­lą na jej kon­ty­nu­ację.

Oferujemy po­moc w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści zwią­za­nych z kar­mie­niem na­tu­ral­nym:

 • za­stój po­kar­mu,
 • bo­le­sne, po­ra­nio­ne bro­daw­ki,
 • kło­po­ty z przy­sta­wie­niem dziec­ka do pier­si,
 • po­ra­dy jak od­cią­gać i prze­cho­wy­wać po­karm.

Można u nas wy­po­ży­czyć lub kupić pro­duk­ty wspo­ma­ga­ją­ce kar­mie­nie pier­sią fir­my Me­de­la:

 • od­cią­ga­cze po­kar­mu,
 • osło­ny pier­si,
 • wkład­ki lak­ta­cyj­ne,
 • ku­becz­ki i ły­żecz­ki do kar­mie­nia,
 • to­reb­ki do prze­cho­wy­wa­nia po­kar­mu i inne ak­ce­so­ria,
 • książ­ki i pu­bli­ka­cje na te­mat kar­mie­nia pier­sią,
 • po­dusz­ki do kar­mie­nia.

Nie­zbęd­ne in­for­ma­cje

 • Wspie­ra­my wszel­kie ini­cja­ty­wy ma­ją­ce na celu po­moc ma­mom i dzie­ciom.
 • Mamy z dzieć­mi przyj­mu­je­my po uprzed­niej re­je­stra­cji te­le­fo­nicz­nej i usta­le­niu ter­mi­nu wi­zy­ty.
 • Po­ra­dy w sie­dzi­bie i w domu mamy.

Porad udziela Certyfikowana Doradca Laktacyjny Położna Sylwia Gieleciak

Uczest­nicz­ki Szko­ły Ro­dze­nia w Psz­czy­nie ko­rzy­sta­ją z pro­mo­cji.