Gimnastyka dla pań

Zapraszamy na ćwiczenia dla pań w ciąży oraz młodych mam z dziećmi.

Panie zainteresowane Ćwiczeniami dla ciężarnych oraz Gimnastyką dla mam z dziećmi

Zapraszamy na:

  • Gim­na­sty­kę dla pań spo­dzie­wa­ją­cych się dziec­ka.

Gim­na­sty­ka w cią­ży po­mo­że Ci za­cho­wać do­brą for­mę, uchro­ni Cię od wie­lu do­le­gli­wo­ści cią­żo­wych i przy­go­tu­je cia­ło do po­ro­du. Przy­szłe mamy, w szko­le ro­dze­nia, po­zna­ją i na­uczą się wy­ko­rzy­sty­wać funk­cje i moż­li­wo­ści swo­je­go cia­ła oraz umy­słu. Dzię­ki nim po­ród prze­bie­gnie szyb­ciej, spo­koj­niej i ła­twiej („po­ród ak­tyw­ny” po­zy­cje, ćwi­cze­nia, tech­ni­ki od­de­cho­we, re­lak­sa­cja).

U ko­biet przy­go­to­wa­nych do po­ro­du dwu­krot­nie zwięk­sza się szan­sa uro­dze­nia dziec­ka bez na­ci­na­nia kro­cza, a po­wrót do peł­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej po po­ro­dzie jest znacz­nie szyb­szy. Ćwi­cze­nia są spe­cjal­nie do­sto­so­wa­ne dla ko­biet w cią­ży (w cią­ży o pod­wyż­szo­nym ry­zy­ku – w przy­pad­ku prze­ciw­wska­zań do gim­na­sty­ki, pro­po­nu­je­my in­dy­wi­du­al­ny ze­staw : re­laks i ćwi­cze­nia izo­me­trycz­ne, od­de­cho­we).

Ćwi­cze­nia pro­wa­dzo­ne są za­rów­no w szko­le ro­dze­nia jak i na in­dy­wi­du­al­nych spo­tka­niach.

  • Gim­na­sty­ka dla mło­dych mam (tak­że z dziec­kiem)

Za­ję­cia dla ko­biet, któ­re chcą od­zy­skać peł­ną spraw­ność po po­ro­dzie. Spo­tka­nia prze­zna­czo­ne są dla mam od czwar­te­go ty­go­dnia po­ło­gu. Pro­po­no­wa­ne ćwi­cze­nia obej­mu­ją wzmoc­nie­nie mię­śni brzu­cha, kro­cza, mied­ni­cy ma­łej, ud, po­ślad­ków, mię­śni bocz­nych oraz mię­śni krę­go­słu­pa. Mło­dym ma­mom pro­po­nu­je­my uczest­nic­two w ćwi­cze­niach ra­zem z ich dziećmi. Szyb­szy po­wrót do for­my bar­dzo po­zy­tyw­nie wpły­wa na jej na­strój, prze­ciw­dzia­ła fru­stra­cji. W prze­ci­wień­stwie do ko­biet, któ­re nie ćwi­czą w okre­sie po­ło­gu, po krót­kim cza­sie mo­że po­wró­cić do ulu­bio­nych ak­tyw­no­ści spor­to­wych.

  • Gim­na­sty­ka w pro­fi­lak­ty­ce wy­sił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia mo­czu.

Pro­blem wy­sił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia mo­czu do­ty­czy co­raz to więk­szej licz­by ko­biet za­rów­no tych znaj­du­ją­cych się w okre­sie roz­rod­czym, jak i me­no­pau­zal­nym oraz po­me­no­pau­zal­nym. Nie­trzy­ma­nie mo­czu jest obiek­tyw­nie stwier­dzo­nym bez­wied­nym wy­pły­wem mo­czu po­wo­du­ją­cym pro­ble­my hi­gie­nicz­ne i spo­łecz­ne.

Mocz wy­cie­ka mi­mo­wol­nie pod­czas kasz­lu, śmie­chu, a cza­sem pod­czas zmia­ny po­zy­cji cia­ła. Naj­czę­ściej nie­trzy­ma­nie mo­czu wy­stę­pu­je u ko­biet, któ­re ro­dzi­ły si­ła­mi na­tu­ry, ale tak­że ob­ser­wu­je się je u cho­rych z wy­pa­da­ją­cą ma­ci­cą. Mię­śnie dna mied­ni­cy, któ­re pod­trzy­mu­ją pę­cherz mo­czo­wy i ma­ci­cę sta­ją się słab­sze i tra­cą na­pię­cie.

W po­cząt­ko­wym eta­pie moż­na upra­wiać gim­na­sty­kę lecz­ni­czą. Ćwi­cze­nia przy sła­bo na­si­lo­nych do­le­gli­wo­ściach po­zwa­la­ją po­pra­wić funk­cję mię­śni kro­cza, wzmoc­nić mię­śnie prze­po­ny (gim­na­sty­ka mię­śni brzu­cha i koń­czyn dol­nych).

WHO – Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia, de­fi­niu­je zdro­wie jako „peł­ny do­bro­stan fi­zycz­ny, psy­chicz­ny i spo­łecz­ny czło­wie­ka, a nie wy­łącz­nie brak cho­ro­by i nie­do­ma­ga­nia.”

Ak­tyw­ność fi­zycz­na wpły­wa na ca­ły or­ga­nizm. Dla­te­go uwa­ża się ją jako śro­dek za po­mo­cą któ­re­go mo­że­my wpły­wać na stan na­sze­go zdro­wia. Nie moż­na być zdro­wym czło­wie­kiem – bez ru­chu.

Zna­cze­nie zwięk­sza­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej w na­szym ży­ciu jest bar­dzo waż­ne, po­nie­waż speł­nia ono ro­lę za­rów­no pro­fi­lak­tycz­ną, a tak­że w pew­nych sy­tu­acjach mo­że do­sko­na­le speł­niać ro­lę lecz­ni­czą.