Dietetyk

W na­szym ga­bi­né­cie można sko­rzy­stać z po­rad dietetyka.

W za­leż­no­ści od in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb klien­ta, oferujemy:

dietetyk.jpg

 • pro­gra­my odchudzające
 • do­bór die­ty dos­tosowanej in­dy­wi­du­al­nie do po­trzeb pa­cjen­ta, która za­pew­ni or­ga­ni­zmo­wi po­trzeb­ną ilość pod­sta­wo­wych skład­ni­ków od­żyw­czych, dzię­ki cze­mu jest zdro­wa i bez­piecz­na oraz re­gu­lu­je me­ta­bo­lizm. Die­ty opar­te są na pro­duk­tach, na co dzień uży­wa­nych w na­szej pol­skiej kuch­ni i nie wią­żą się z do­dat­ko­wy­mi kosztami.
 • od­chu­dza­nie osób w każ­dym wie­ku (rów­nież dzie­ci) zdro­wych jak i z róż­ny­mi scho­rze­nia­mi i dolegliwościami.

Zaj­mu­jemy się także:

 • nad­wagą i otyłością
 • schorzeni­ami prze­wodu pokarmowego
 • nad­ciśnie­niem tętniczym
 • pod­wyżs­zonym poziomem cholesterolu
 • chorobą wień­cową i miażdżycową
 • cukrzycą
 • chorobami nerek
 • aler­giami i nietolerancjami
 • niedob­o­rami pokarmowymi

Pon­adto prowadz­imy porad­nictwo żywieniowe dla:

 • dzieci i młodzieży
 • osób w starszym wieku
 • kobiet przy­go­towu­ją­cych się do ciąży, ciężarnych i mam karmiących
 • osób prag­ną­cych poprawić swój stan zdrowia i samopoczucia.

Spec­jalne pro­gramy dla kobiet ciężarnych:

 • ustal­imy odpowied­nio skom­ponowane plany żywieniowe na kole­jne trymestry ciąży
 • zad­bamy o odpowied­nią ilość wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych w two­jej diecie
 • pod­powiemy jak poradzić sobie z nagłym apetytem „na coś …np słodkiego”
 • poradz­imy jak pod­czas ciąży zachować odpowied­nią fig­urę a po porodzie wró­cić do dawnej sylwetki

Dla uczest­niczek kursu Szkoły Rodzenia nieod­płatny wykład doty­czący praw­idłowego żywienia w ciąży.

Kon­sul­tacje:

 • po­miar skła­du cia­ła me­to­dą bio­im­pe­dan­cji(za­war­tość tkan­ki tłusz­czo­wej, mię­śnio­wej i wody w organizmie)
 • prze­pro­wa­dza­nie wy­wia­dów 24 godzinnych,
 • naj­częst­sze błę­dy żywieniowe,
 • in­te­rak­cje le­ków z pożywieniem,
 • cie­ka­wost­ki żywieniowe,
 • ogól­né za­sa­dy zdro­we­go odżywiania